Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Stacja kontroli pojazdów Wołomin

Przeprowadzamy badania techniczne wszystkich typów pojazdów:

 • samochodów osobowych i ciężarowych
 • ciągników rolniczych
 • autobusów
 • pojazdów sprowadzonych z zagranicy (przed I rejestracją)
 • pojazdów powypadkowych
 • pojazdów zasilanych gazem
 • pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych
 • pojazdów specjalistycznych
 • przyczep i naczep
 • pojazdów pokradzieżowych
 • pojazdów, którym zmieniono rodzaj i przeznaczenie
 • pojazdów skierowanych przez Starostę lub organ kontroli ruchu drogowego,
  oraz:
 • nadawanie i wybijanie numerów na podwoziach, (nadwoziach), silnikach i pojazdach marki SAM,
 • sprawdzanie amortyzatorów w pojazdach o masie do 3,5 t

Badanie techniczne wykonywane na Stacji polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym oraz czy posiada niezbędne wyposażenie określone w obowiązujących przepisach (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., Dz.U. nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami).

Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte w  tabeli opłat , zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261) z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 18 września 2009 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1233). W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego, obowiązuje dodatkowo opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł (Dz.U. nr 227 z 2003 r., poz. 2254, z późniejszymi zmianami).

W naszej firmie zatrudniamy diagnostów o bardzo wysokich kwalifikacjach i wszystkich uprawnieniach jakie powinien posiadać pracownik na w/w stanowisku.

zientara
Stacja WWL 008
działa pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, co wiąże się z uczestnictwem w szkoleniach związanych z aktualizacją wiedzy technicznej jak i przepisów obowiązujących na stacjach.

Wirtualny spacer Zientara

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych
z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów ( Dz. U. Nr 223 Poz. 2261 z późniejszymi zmianami)

1Okresowe badanie techniczne:  
1.1motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t dmc, pojazd trójkołowy powyżej 0,4t mw 98,00
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t dmc 153,00
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t dmc, ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t dmc 40,00
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6t dmc 50,00
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t dmc 70,00
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t dmc 78,00
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t dmc 163,00
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t dmc 177,00
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.22motorower 50,00
1.23pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:  
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzu w zawieszeniu 20,00
2.6toksyczności spalin 14,00
2.7poziomu hałasu 20,00
2.8geometrii kół jednej osi 36,00
2.9działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10wszystkich innych usterek łącznie 20,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:  
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:  
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:  
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8o którym mowa w art.81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9skierowany przez starostę  lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji / jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika,że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 60,00 /

94,00

6.10w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu,mogących stwarzać zagrożenie dla bezopieczeństwa ruchu drogowego 94,00
6.11

6.12

pojazd o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

 50,00

120,00

7Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:  
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągania przyczepy 35,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonania czynności na drodze 21,00
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48,00
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41,00
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41,00
7.6wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7wykonanie numeru silnika 49,00
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9sprawdzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5t dmc, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 255,00